Eftervård/Aftercare

(English below.)

Eftervård

Tack för att du valt Studio Bläck! En tatuering bör alltid behandlas med eftertanke, god hygien och sunt förnuft för att ge bästa färdigläkta resultat. 

OBS! Behöver din tatuering fyllas i? Säg till på studion inom 2 månader från dagen tatueringen gjordes för att ifyllningen ska bli kostnadsfri!

Ta aldrig på din oläkta tatuering med smutsiga händer!

Händerna är fulla av bakterier. Tvätta alltid händerna innan du rör din nya tatuering, torka torrt och smörj därefter in händerna med handsprit och låt lufttorka. Nu kan du börja med rengöring.

Plasten som din tatuerare sätter på tatueringen kan ha olika egenskaper.

Vanlig plast som tejpas fast ska sitta på över natten. På morgonen tar du av plasten och påbörjar rengöringsrutinen. Observera att du inte ska smörja efter första gången du tvättar tatueringen och att du inte får plasta in tatueringen igen. Kom ihåg att tatueringen inte ska smörjas första gången du tvättar den utan vänta tills på kvällen. Tatueringen behöver torka upp ordentligt innan man börjar att smörja den.

Har du fått en självhäftande plast, exempelvis Tegaderm, Dermalize eller Ratio så kan denna sitta kvar i ca 1 vecka. Börjar den att lossna tidigare så tar du bort plasten och börjar tvättrutinen:

Steg I – Tvätta

Tvätta tatueringen med ljummet vatten och lite parfymfri tvål med lätta cirkelrörelser.

Steg 2 – Torka

Låt tatueringen lufttorka. Torka inte med en handduk. En handduk är sträv och kan skada tatueringen och ludd, bakterier kan hamna i läkningen. Har du bråttom? Badda med luddfritt papper som t ex Torky eller rejält hushållspapper.

Steg 3 – Smörj

Smörj in tatueringen försiktigt i små cirkelrörelser med en rekommenderad  eftervårdssalva. Ha inte för mycket salva på för då kan inte huden andas ordentligt. Utan använd en mängd som absorberas av huden. Lagom är bäst. 

Kom ihåg att tatueringen inte ska smörjas första gången du tvättar den utan vänta tills på kvällen. Tatueringen behöver torka upp ordentligt innan man börjar att smörja den.

Upprepa steg I, 2 och 3 morgon och kväll tills tatueringen har läkt efter ca 3-6 veckor. 

Du ser att tatueringen har ytläkt när alla skorpor har ramlat bort. 

Fortsätt därefter att smörja den i 1-2 veckor till. Huden ska förnya sig innan tatueringen läkt färdigt. Kom gärna till studion och visa oss din läkta tatuering. 

Du kan även tvätta och smörja tatueringen en gång mitt på dagen om den känns torr och stramar. 

Kliar det mycket? Då kan det bli bättre av att tvätta och smörja in den. 

Kom ihåg – alltid med rena händer!

Som med allt i livet gäller vanligt SUNT FÖRNUFT under läkningen.

Det vill säga inga husdjur i sängen, inget solarium, bada inte, vistas inte i smutsiga miljöer, pilla inte på skorporna, undvik direkt solljus på det tatuerade området och viktigast av allt:

Lyssna inte på vad dina kompisar säger om hur du ska sköta din nya tatuering! 

Skicka ett mail till studion om du funderar över något istället. 

Var inte försiktig med att höra av dig om du funderar över något. Vi har många års erfarenhet av tatueringar och eftervård och kan oftast se om tatueringen sköts på ett bra sätt eller inte.

Aftercare

Thank you for choosing Studio Bläck! To get the best healed result, your tattoo should always be treated with good hygiene and common sense.

NOTE! Does your tattoo need to be filled in? Contact the shop within 2 months of the day the tattoo was done to make the touch up for free at the shop in Forshaga!

Never touch your unhealed tattoo with dirty hands!

The hands are full of bacteria. Always wash your hands before touching your new tattoo, wipe dry and then lubricate your hands with alcohol util they are all dry. Now you can start with the cleaning process.

The plastic barriers that your tattoo artist puts on the tattoo can have different properties.

Plain plastic that is taped on should stay on overnight. In the morning, you remove the plastic and start the cleaning routine. Please note that you should not lubricate after the first time you wash the tattoo and that you should not plastic wrap the tattoo again. Note that you should not lubricate the first time you wash your new tattoo. The skin needs to dry until the evening.

If you have received a medical plastic, for example Tegaderm, Dermalize or Ratio, this can remain on the skin for about 1 week. If it starts to come off earlier, you remove the plastic and start the washing routine:

Step I -Wash

Wash the tattoo in a light and circular motion with lukewarm water and some perfume free soap.

Step 2 – Dry

Allow the tattoo to air dry. Do not wipe with a towel. A towel is stiff and can damage the tattoo and lint, bacteria may end up in the healing. Are you in a hurry? Use lint-free paper carefully.

Step 3 – Lubricate

Carefully lubricate the tattoo in small circular movements with a recommended aftercare ointment. Do not have too much ointment because then the skin can not breathe properly. Use an amount absorbed by the skin. Note that you should not lubricate the first time you wash your new tattoo. The skin needs to dry until the evening.

Repeat steps I, 2 and 3 morning and evening until the tattoo has healed after about 3-6 weeks.

You can see that the tattoo has healed when all the crusts have fallen off.

Then continue to lubricate it for 1-2 weeks. The skin will renew before the tattoo is healed complete. Please come to the studio and show us your tattoo or send us a photo.

You can also wash and lubricate the tattoo once in the middle of the day if it feels dry.

Does the tattoo itch a lot? Then it can be better to wash and lubricate it.

Remember – always with clean hands!

As with everything in life,common sense is key in the healing process.

That is, no pets in bed, no solarium, do not bathe, do not stay in dirty environments, do not scratch the crusts, avoid direct sunlight in the tattooed area and most importantly:

Do not listen to what your friends say about how to handle your new tattoo!

Send us an e-mail if you have any questions instead.

We have many years of experience in tattoos and aftercare and can usually see if the tattoo is taken care of in a good way or not.